اشتراک گذاری

?…Who is the greatest

Rate this post

• Who is the greatest pop singer?
• Who is the greatest leader in the past?
• Who is the greatest country leader today?
• Who is the greatest cook you know?
• Who is the greatest basketball player?
• Who is the greatest football player?
• Who is the all-time greatest athlete in world?
• Where is the greatest place to play in your city?
• Where is the greatest place to play in the world?
• What is the greatest movie from the past year?
• What is the greatest all-time movie?
• Who is the greatest actress?
• Who is the greatest actor?
• Who is the greatest kung fu master?
• Who is the greatest businessman in the world?
• Who is the nicest person in the world?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *