اشتراک گذاری

…?How often do you

1.7/5 - (3 امتیاز)

• How often do you travel?
• How often do you wake up in the middle of the night?
• How often do you go to the dentist?
• How often do you go to church?
• How often do you eat candies?
• How often do you go to the doctor?
• How often do you say “I Love you” to your parents?
• How often do you take your English book to study?
• How often do you practice sports?
• How often do you brush your teeth?
• How often do you listen to music?
• How often do you read?
• How often do you go to the shopping mall?
• How often do you buy clothes?
• How often do you eat fast food?
• How often do you have English classes?
• How often do you go out with your friends?
• How often do you go to the movies?
• How often do you go for a walk?
• How often do you use the Internet?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *