اشتراک گذاری

?…How long

4.5/5 - (2 امتیاز)

• How long have you lived in this country?
• How long have you lived in this city/town?
• How long have you lived in your apartment/house?
• How long have you been married?
• How long have you known your best friend?
• How long have you studied English?
• How long have you gone to this school?
• How long have you had your car?
• Cat?
• Dog?
• Business?
• House?
How long have you been awake?
How long have you smoked?
• Dated?
• Studied?
• Traveled?
How long have you worked at your job?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *