اشتراک گذاری

Famous People

Rate this post

• How do you become a famous person?
• Do you know someone famous?
• Are you a famous person?
• What are you famous for?
Are you locally famous?
• What are you famous for?
Would you like to be famous? Why?
Are famous people happy?
Why do you think famous people are always going into rehab?
Who is a famous person in your country?
Who is the most famous person you know?
Who are some famous people in this country?
Who are some famous people in your country?
What would your life be like if you were famous?
How do people invade the privacy of famous people?
What makes a person famous?
What are some famous musicians from your country?
Would you ever marry someone famous?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *